הפורום
לפיתוח כלכלי

| יעד הפורום |
צמיחה ופיתוח כלכלי אזורי שיביא לריבוי אפשרויות תעסוקה איכותיות
עבור תושבי האשכול ואף יעודד הגירה חיובית לאזורינו.

לומדים ממודלים קיימים וסיפורי הצלחה
מה קיים בארץ? מודלים מגוונים של קהילות יזמות וחדשות ומידע רלוונטי אודות קהילות.
מה קיים באשכול? הזדמנויות ונכסים הקיימים ופועלים באזור.

נגישות