פיתוח חברתי

אשכול כנרת עמקים רואה בתשתית החברתית ובהון האנושי את מנוע הצמיחה המוביל של האזור. האשכול מורכב ממגוון קהילתי חברתי רחב שבו יהודים, ערבים, נוצרים, דרוזים וצ'רקסים החיים יחד במגוון צורות יישוב.
האשכול שם לעצמו מטרה לפעול לפיתוח שירותים חברתיים אזוריים, בדגש על  שירותים בהם יש יתרון מובהק לגודל המרחב ולאיגום המשאבים.
בנוסף, האשכול מוביל אסטרטגיה לפיתוח תשתיות מרחביות שישמשו כמנוע למיצוי הפוטנציאל האנושי והאזורי, בדגש על מוביליות חברתית, יצירת הזדמנויות לפיתוח והעצמה, וקידום חוסן אישי וקהילתי.

שירותים חברתיים:
בימים אלו מתנהל מכרז להפעלת רצף מסגרות ומענים לאוכלוסיית אנשים עם מוגבלויות, בשיתוף עם משרד הרווחה ומנהלי אגפי הרווחה ברשויות האשכול. המטרה – חיזוק התשתית הארגונית למענים לאוכלוסייה זו, תוך הקמת מסגרות חדשות נוספות על הקיימות, ברמה איכותית ובהתאם למודלים מובילים בארץ. צפי הקמה והפעלה של המסגרות – חודש ינואר 2021.

פיתוח תשתיות אזוריות: 
במהלך התכנית האסטרטגית נבחרו 2 מוקדי פעולה עתידיים: הראשון בתחום של קידום ופיתוח קהילות והשני בתחום של פיתוח מצויינות אזורית. צוותי משימה רב מגזריים עובדים על כתיבת תכניות עבודה בתחומים אלו.

נגישות