מכרז מסגרת פומבי מס' 01/2022 לאספקה, התקנה ואחזקה של מאזני גשר למערך הפסולת עבור האשכול

לאור בקשת מציעים להארכת זמן שאלות ההבהרה הוחלט להאריך את זמן הגשת השאלות ביומיים נוספים עד לתאריך 12.1.22 בשעה 14:00
תשובות על שאלות הבהרה יינתנו עד לתאריך 16.1.2022.
יודגש, אין שינוי בתאריך הגשת ההצעות ה-20.1.2022 בשעה 12:00.

נגישות