מכרז פומבי משותף מס' צא/07/2021 למתן שירותי צילומי אוויר ( אורתופוטו), צילומי תלת מימד, סקרי שינויים ומיפוי פוטוגרמטרי ושירותים נוספים

למתן שירותי צילומי אוויר (אורתופוטו), צילומי תלת מימד, סקרי
שינויים ומיפוי פוטוגרמטר י ושירותים נוספים עבור האשכולות
והרשויות המקומיות החברה באשכולות.

למפגש Zoom – קישור-למפגש-מכרז-משותף

התשלום עבור רכישת מסמכי המכרז הוא דרך אתר אשכול נגב מזרחי.

נגישות