מכרז פומבי 06/2019 טיפול לבעלי מוגבלויות

אשכול כנרת עמקים מזמין בזה הצעות להפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות לאוכלוסייה בעלת מוגבלויות, בהתאם להוראות המכרז וצרופותיו

לקבלת קבצי המכרז יש לשלוח מייל לכתובת Eshcol@kineretamakim.org

נגישות