מכרז פומבי 06/2019 טיפול לבעלי מוגבלויות

אשכול כנרת עמקים מזמין בזה הצעות להפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות לאוכלוסייה בעלת מוגבלויות, בהתאם להוראות המכרז וצרופותיו

נגישות