מכרז מסגרת פומבי מספר 01/2020 לשירותי איסוף, פינוי ושינוע פסולת

נגישות