מכרז כח אדם (פנימי) 1/2022 מרכז/ת פרויקטים באשכול כנרת ועמקים

בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות), תש"ם-1979, אשכול רשויות כנרת עמקים מכריז בזאת על משרה פנויה
של מרכז/ת פרויקטים באשכול כנרת ועמקים ומזמין להציג מועמדות למשרה בהתאם למכרז זה. 

מסמכי המכרז המלאים זמינים לעיון במזכירות האשכול

את כל הנדרש במסגרת מסמכי מכרז זה יש להגיש לא יאוחר מ- 06/06/2022 בשעה 12:00
למייל
michrazim@kineretamakim.org  בציון שם המועמד/ת ושם המשרה.

נגישות