ועדת השלושה

פרוטוקול ישיבה מיום 06/05/2021 נוכחים:דרור ללוש – מנכ"ל/מזכיר שלומית כהן-  גזבר ליאור אוחנה- יועמ"ש

הנדון:החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח

מכרז: ליסינג תפעולי לכלי רכב,  מס' מכרז: לת/24/2020

אשכול רשויות כנרת עמקים (להלן: "הרשות") מעוניינת להתקשר עם ספק/ים לאספקת שירותי ליסינג תפעולי לכלי רכב (להלן: "השירותים"), ולצורך כך היא בוחנת את האפשרות לעשות שימוש במכרז שבנדון (להלן: "המכרז"), שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ (להלן: "משכ"ל"), אשר לגביו ניתן אישור שר הפנים ושנקבעו זוכים במסגרתו.

לצורך ניהול ופיקוח על ההתקשרות / התקשרויות שתיערך/נה בין הרשות לבין זכיין / זכיינים במכרז, יש לרשות צורך להתקשר עם נותן שירותי ניהול ופיקוח. הוועדה סבורה כי במקרה זה מירב היתרונות יושגו דווקא בעריכת התקשרות עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח לאור המפורט להלן:

נימוקים לבחירת משכ"ל (מקצועי וכלכלי)

למשכ"ל ידע ומיומנות רבה במתן שירותי ניהול ופיקוח הנדרשים במקרה דנן והיא נותנת שירותים ברמה מקצועית גבוהה.
עלויות שירותי הניהול והפיקוח של משכ"ל נבחנו ואושרו ע"י משרד הפנים.

החלטה: לאור כל האמור לעיל, הוועדה מחליטה כי בכפוף ובהתאם לתוצאות הליך בקשת הצעות המחיר, הרשות תתקשר עם משכ"ל לשירותי ניהול ופיקוח על מתן השירותים על ידי הספק/ים במסגרת ההתקשרות / התקשרויות שתיערך/כנה עם זכיין/זכיינים במכרז.

יובהר כי ככל שהוועדה תחליט שלא לקבוע זוכה כלשהו במסגרת הפניה בבקשה לקבלת הצעות מחיר, תבוטל ההחלטה להתקשר עם משכ"ל לקבלת שירותי ניהול ופיקוח ו/או יבוטל חוזה ההתקשרות בין הרשות לבין משכ"ל, ככל שזה כבר נחתם.

פרסום: הוועדה מורה כי החלטה זו תפורסם באתר האינטרנט של הרשות במיידי. החוזה ייחתם בתום 7 ימי עבודה מיום הפרסום בכפוף לאמור לעיל.

(למען הסדר הטוב, מבקשת הוועדה כי משכ"ל תפרסם החלטה זו גם באתר האינטרנט שלה).

החוזה שייחתם בין הרשות לבין משכ"ל יפורסם באתר האינטרנט של הרשות לא יאוחר מ-7 ימי עבודה מיום כריתתו.

על החתום

_____________                 ______________                         ____________

מנכ"ל /מזכיר                                              גזבר                                         יועץ משפטי

נגישות