תקנון האשכול

 

תקנון

האשכול יהיה רשאי, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.

הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.

למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

ביטול רכישה מצד המזמין

המזמין רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו. מבלי לגרוע מהאמור:

ביטול ייעשה אך ורק בהודעה בכתב לכתובת הדוא”ל eshcol@kineretamakim.org

  • ביטול עסקה ע”י המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
  • הסיור מותנה ברישום מינימום משתתפים, ויאושר סופית יומיים לפני המועד במייל חוזר.
  • התשלום מראש באשראי.
  • ביטול עד שבוע לפני המועד- החזר מלא פחות 5% עמלת סליקה
  • במידה והביטול נעשה ע"י החברה או בשל כוח עליון יתקבל החזר מלא.
  • במידה וברצונכם לדחות את הסיור, יש להודיע עד 4 ימים לפני מועד הסיור. מועד הסיור החלופי יהיה עד 3 חודשים ממועד הסיור המקורי.
  • ביטול עד 48 שעות לפני המועד- 50% דמי ביטול
  • פחות מ48 שעות לפני המועד- דמי ביטול מלאים.

*** הדף נכתב בלשון זכר לצורך נוחות בלבד, הפניה לנשים וגברים כאחד **

נגישות